Alijd Florisdr van ís Gravenmade, gedoopt in 1570

 

In 1631 kocht heer Adriaen Pauw verschillende stukken land in Heemstede in verband met een nieuwe zandvaart, genaamd de "Heeresantvaert":

 

[a]Wij Johan van Asch, schout, Jan Cornelisz. Schouten ende Henrick Huygen van Lisse, schepenen inde heerlicheyt van Heemstede, oirconden dat voor ons gecompareert sijn de naergenoemde parsoonen, ende bekende vercocht, gecedeert ende tot eenen vrijen eygedom opgedragen te hebben, gelijck sij vercopen, cederen, transporteren ende tot eenen vrijen eygedom opdragen bij desen aan ende ten behoeve vanden Ed. Gestrenge Heere, heer Adriaen Pauw, ridder, heer van Heemstede ende raetpensionaris van Hollant ende West‑Vrieslandt, de naervolgende gedeelte van landen, doorden welgemelten heere van Heemstede tot sijne nieuwe santvaert, genaempt de "Heeresantvaert", eensdeels gedaen affgegraven, ende daer benevens langs heene doorgaens ses Rijnlantse voeten tot een vrije wech ende ganckpadt voorde sanders gehouden volgens de metinge bij Henrick Symonsz. Duyndam, geswooren lantmeter, opten IIIIe september 1631 gedaen, blijckende bijde geteyckende acte ende caerte daervan sijnde, daermede de naervolgende comparanten, mitsgaders den heere coper, ten wedersijde houden voor gecontenteert. Eerstelijck Jan ende Jacob Jaspersz., kinderen ende erfgenamen van Jasper Ariaensz., tweentnegentich roeden ende XIX voeten van seeckere stucke weytlant, genaempt het "Schouten Camptgen", belent ten oosten de Munckenvaert mettet [land] vande kinderen ende erffgenaemen van sa. Hans Fabry, ende ten westen Arien ende Frans, Cornelis Ariaenszoons. Item, den voors. Arien ende Frans Cornelisz., als getrout hebbende Crijntgen ende Maritgen Floris, hier hondertvijff roeden XXII voeten, van seeckere stucke lants, belent ten oosten dvoors. erffgenaemen van Jasper Ariaensz., ende ten westen Alidt Floris, weduwe van Floris Willemsz. Bruyn. Item, dvoors. Alidt Floris, geassisteert met Ewout Cornelisz. [van BourgondiŽn], haer gecoren voocht in desen, vijff entseventich roeden tsestich voeten weytlants, belent ten oosten den voors. Arien ende Frans Cornelisz., ten westen de voors. kinderen ende erffgenaemen van sr. Hans Fabry. Item, sr. Johan Terrewijn, als getrout hebbende jonfr. Hester Fabry, ende Johan Fabry, voor haer selve ende haer sterck maeckende voor Aernoldt ende Gulliam Fabry, haere broeders, alle erfgenaemen vanden voors. Hans Fabry, hondert ende seventhien roeden ende achtenseventich voeten van seeckere stucke weytlant, belent ten oosten dvoors. Alidt Floris, ende ten westen Wendel Feyntensdr., weduwe van Theus Corsz. Item, de voors. Wendel Feyntensdr., geassisteert met Cors Theusz. Heemskerck, haren gecoren voocht in desen, drye ende tachtich roeden ende achtien voeten van seeckere stucke weytlants, belent ten oosten de voors. erfgenaemen van sa. Fabry, ende ten westen Aeffgen Cornelisdr., weduwe van Cornelis Claesz. van Rijck, in sijn leven brouwer inden "Oliphant" tot Haerlem. Item, van wegen de voors. weduwe inden "Oliphant", Frans Barentsz. Cousebant......................................................................

 

 

 [a] Bron: RANH, Transporten en hypotheken Heemstede, inv. nr. 578 fol. 29v. (en verder)