Cornelis Claesz gedoopt in 1660

 

[a] Cornelis moest aan de Heeren Six tolgeld betalen voor doorvaart met tuiniersproducten in de Hillegommerbeek.

 

[b] [c] Bij acte (ter gelegenheid van hertrouwen Trijntje Laart met Pieter Janse de Graaf) voor het gerecht van Tetterode, Aalsbertsberch en de Vogelesanch op 30-3-1721 ontvangt zoon Claes de vaderlijke erfportie van 1 duisent Carolus guldens en 3 voogden worden aangesteld.

 

[d] De deurwaerder van de graaflijkheidsdomeinen verkoopt aan Cornelis Claesz Schravenmade een hofstede en landerijen genaemd Dalenbergh , staande te Overveen. Deze hofstede lag naast Marsenburgh, aan de Duinlustweg bij Kraantje Lek en wordt later bij de gronden van Elswout getrokken. Het was een gebied waar veel zandverstuivingen plaatsvonden.

 

[e] De Hofstede Marsenbergh grensde aan de hofstede Dal en Bergh en was gelegen in den banne van Tetterode omtrent Rockaerts, en werd verkocht den 14en Mei 1629 door de erfgenamen van wijlen Baert Claess. aan Nicolaes Suycker, oud-Schout der stad Haarlem voor 1500. Verkocht den 22en Februari 1634 door Arent Corneliss. Suycker aan Carel Molijn, voor 2650. (Marsenbergh is kennelijk in 1654 niet door den Heer van Marselis uit den faillieten boedel van Molijn gekocht, want het ging nog lang daarna van de eene hand in de andere). Verbonden 21 Juli 1660 door Johannes Holscher, wonende te Amsterdam, ten behoeve van Boudewijn Faber, wegens geleende som van 1300. De belending van Marsenbergh werd toen opgegeven: ten noorden en westen de Wildernis van Brederode, ten zuiden Dal en Bergh of de Buurweg (hierover nader). Verkocht 5 Januari 1663 door Johannes Holscher aan Pieter van de Winckel, wonende beiden te Amsterdam voor 1800. Verkocht 4 Maart 1663 door Pieter van de Winckel aan Adriaen Vallant, ten behoeve van zijne schoonmoeder Freniske de Tellier weduwe van Nicplaes de la Goar, wonende te Leiden, voor 2100. Verkocht 20 Februari 1681, met al het hout, gewas

en plantage erop staande, uit den boedel van Juffrouw Fafer aan Cornelis Leendertss., duinmeier, voor f179. Marsenbergh was toen groot 3 morgen 6 roeden.

Verkocht 31 Mei 1683, vanwege de Grafelijkheidsdomeinen en van Brederode, aan Cornelis Claess. Schramade, voor 120.[a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

(aangeboden door 5 vrienden),CBG

[b] Bron : GA Haarlem not. 926 akte 200 (Cees Schrama, Katwijk)

[c] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

(aangeboden door 5 vrienden),CBG

[d] Bron : Oud Rechterlijk Archief Haarlem , inv. nr. 1071

(W.Post, datum ligt tussen 8-4-1683 en 16-9-1688)

[e] Bron : Hofstede Marsenbergh, C.J. Gonnet, Elswout, in: Jaarboek Haerlem (Haarlem 1933) 42-63