Cornelis Gerritsz gedoopt in 1673

 

[1] Dirck Claesz.Schramaade (Schravenmade) en Cornelis Gerritsz. Schramaade verkopen aan Jan Arisz.ieder 1/10 part in 2 stukken land in de banne van Vogelenzang, zijnde het ene stuk land genaamd de ‘Steckweij’, groot ca. 4 morgen. Belend ten Z-O de heer Joh.van Marcelis. Ten N-W de Graefelijksheidsduinen. Het andere stuk land genaamd het ‘Land van Claes Wouters’. Belend:ten Z-O de wed. van Ariaen Claesz.. Ten N-W de Agterwildernisse. Ten N-O de heer Pieter van Dorp. Alles gelegen te Vogelenzang. Kosten 500 gulden.

 

[2] Dirck Claesz van Sgravenmade en Jan Cornelisz Erffoort, oomen en bloetvoogden over Claes Cornelis ende Gerrit Huijbertsz, alle kinderen van Huijbert Claes van Sgravenmade en Guertje Cornelisdr.Erffoort,beyde Sa: (acte van voogdij 13-08-1695), verkoopen Cornelis Gerritsz van Schravenmade huysmanswooning, schuur, bergh en kaarnmolen met een schoon welbeplante boomgaert en thuijn. Item noch een halff mergen hoy of weylant, voor ƒ 3025,-. Belend ZO de Wildernis (duin), ZW den cooper enden Pieter Adrichem van Dorp, den welcke sijde de scheringe onder elst sal moeten onderhouden werden bij den cooper. Ten NO Heer Nicolaes Tjerck, waeronder 7 ½ mergen is belast met 47 gulden erffpacht sjaers beneffens het recht van verboecken, aencomende Michiel van Rijn waervant eerste jaer ten laste van den cooper, verschijnende Palmen Markt 1696 (laatste brief 25-05-1652). Volgt schuldbekentenis (57v) (marge: geroyeert 08-03-1698).

 

 [1] Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief, O.R.1072, 7-5-1699, W. Post.

[2] Waarschijnlijk een akte van Schout en Notaris Wijnandt Mens, transcriptie door Stichting Vrienden van Oud Hillegom, 8-11-1695, fol.56v