Dirk Claesz van ’s Gravenmade, gedoopt in 1646

 

[a] Bij alle drie huwelijken trouwt hij onder huwelijksvoorwaarden. In het huwelijkscontract staat : ‘’Een ieder zal zijn goed behouden in winst en verlies’’.  Zal Dirk Claasse gek op vrouwen geweest zijn (‘’een vrouwenhopper’’) of kon hij niet met geld omgaan en gooide hij het over de balk ?

Zijn vrouw, Anna Jacobsdr Hoogeboom, zal haar kastje, getekend A.J. en al daar in goud en zilver gemunt en ongemunt, en wolle en linne, behouden.     

Dirk Claasse de gladde kast en al het geen daar in is van goud en zilver en wolle en linnen gemunt en ongemunt.

En al dat Anna Jacobs ingebracht heeft van huisraad is getekent met A.J. zoals een bed net 5 oorkussens en 5 dekens, 6 stoelen en 6 stoelkussens, een spiegel, een ronde tafel, twee melkketels, twee emmers met een juk, 8 tinnen schotels, een tinnen kan, 6 aarden potten om op een kast te zetten, een koperen vijzel, een kerkstoof, 24 tinnen lepels, een lepelrek, een naaidoos, en al dat Anna Jacobs lijf is behorende.

 

[b] In het familiearchief van Six bevindt zich een boek ‘’Legger van de stadt Leydens Ambachtsheerlyckheit De Venp’’ waarvan de titelpagina met kleurige wapens is versierd. Op het titelblad staan de wapens van de schepenen, die allen in Hillegom woonden. Er zijn twee Schrama’s bij, Maarten Willemse (1670) en Dirk Claasse (1671), die waarschijnlijk voordien nog geen wapens hadden. Zij kregen beide hetzelfde wapen, namelijk het wapen van Hillegom zonder dwarsbalk.

 

[c] Voordat men tot schepen werd benoemd moest men eerst een eed afleggen. Deze luidde als volgt :

‘’ Gij sweert en belooft dat gij dezen ambachte gehouw en getrouw zult zijn, den heer zijn regt helpen bewaren, ieder kort recht te doen, geen aanzien van personen te gebruyken, en om lief nog leed iets anders te doen als gij in concientie zult bevinden te behoren’’.

 

[d] Op 23 december 1709 wordt na de dood van Dirk Claesz het volgende verdeeld :

Een stuk land in de Lisserbroek, nog een stuk land in Lisse en een stuk land onder Hillegom. De stukken land zijn gesteld onder de letters A en B. Onder A is ook begrepen het huis met erf bewesten het dorp Hillegom en de twee stukken land in Lisse. Onder B zijn gesteld een stuk wei of teelland liggende onder Hillegom. En is bij blinde loting aan Anna Jacobs de percelen gesteld onder letter A te beurt gevallen. En Antje Dirks, kind uit zijn eerste huwelijk, is te beurt gevallen het perceel land gesteld onder letter B. Verder verklaren zij dat de contante en losse goederen tot wederzijds genoegen zijn verdeeld.

 

[e] Dirck Claesz.Schramaade (Schravenmade) en Cornelis Gerritsz. Schramaade verkopen aan Jan Arisz.ieder 1/10 part in 2 stukken land in de banne van Vogelenzang, zijnde het ene stuk land genaamd de ‘Steckweij’, groot ca. 4 morgen. Belend ten Z-O de heer Joh.van Marcelis. Ten N-W de Graefelijksheidsduinen.

Het andere stuk land genaamd het ‘Land van Claes Wouters’. Belend:ten Z-O de wed. van Ariaen Claesz.. Ten N-W de Agterwildernisse. Ten N-O de heer Pieter van Dorp. Alles gelegen te Vogelenzang. Kosten 500 gulden.[a] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade jaargang 3 nr. 6 d.d. 31-8-1982

[b] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[c] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade jaargang 3 nr. 6 d.d. 31-8-1982

[d] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade jaargang 3 nr. 6 d.d. 31-8-1982

[e] Bron : W.Post, Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief. O.R.1072. 7-5-1699