Dirk Cornelisz van ’s Gravenmade, gedoopt 1598

 

Dirk Cornelisz was schepen in Heemstede in 1634. [a]

 

Op 8 april 1643 verklaart Dirk Cornelisz het volgende :

‘’ Ik, Dirck Cornelisz van Schravenmade bekenne mits dezen voor mij en mijn nakomelingen , alsdat mijn van den Here Cornelis van Sypesteyn op mijn ernstelijk verzoek toegelaten is, mijn jewoordige vullis door zijne singels te kruien en het sloot te varen, zonder dat ik daarop enig rechte of gerechtigheid hebbe, gelijk ik mede belove dat kakhuiske, hetwelk ik zonder iemands consent ofte laste op zijn grond aan zijne heininge gesteld hebbe, te willen opnemen en ruimen, zo wanneer zijn Edele mijn zulks zal gelasten te doen.’’  [b]

 

Wij ondergetekenden Jan Cornelisz Croon oudt omtrent achtendevijftijg jaeren ende Michil Claesz oudy omtrent twee ende twintich jaeren verclaeren mits desen op onser  respective manne waerheijt in plaetse van eede hoc dest op den 25 februarij 1649 bij ons ende in het bijwesen van meerder gebueren enden ten ooverstaen van Dirck Cornelisz van Schravenmaede als bruijcker der naest gelegen landen ter begeerte van de heere Cornelis van Sijpesteijn gestelt sijne drie eijke paelen recht op den anderen roijende tot scheijdinge van sijn buijten singelen ??gelegen tot Hillegom ten suijtoosten sijner hofsteede ende dat deselve scheijtpaelen gestelt sijn acht roe voeten vande Abeele boomen de welcke ter selven dagen (uijtgesondert twee van deselve) uijtgeroijt werden in teijken die waerheijt soo hebben wij aldus ondergetekent op 27 februarij 1649 op het huijs te Hillegom. [c]

 

In 1650 mocht Dirk Cornelisz Sgrama, pachtboer met landerijen grenzend aan het Hof van Hillegom, vanwege een schuld aan de Heer van Sypestein, geen vlas meer vervoeren door diens duinen. [d]  

 

Op de ‘’Monsterrolle’’ van weerbare mannen in Hillegom van 1653 komt Dirk Cornelisz (met voornaam Dirck) voor als corporael van de Adelborsten.  [e]

 

 

                                                          

 [a] Bron : Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

                                                                                                                      (van 5 vrienden), CBG

[b] Bron : Het Hof van Hillegom, A.M. Hulkenberg

[c] Bron : Huisarchief Hillegom, Hof van Hillegom (ARA, toegang 3.19.23, nummer 3)

[d] Bron : Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

                                                                                                                      (van 5 vrienden), CBG

[e] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg